ارتباط از طریق ایمیل

اساتید محترم هیأت علمی واحد جهت ارتباط با اداره کارگزینی هیأت علمی میتوانند از آدرس ایمیل زیر استفاده نمایند. 

dabir@iiau.ac.ir