بیمه مازاد

با توجه به صدور بخشنامه بیمه تکمیلی دانشگاه، مقتضی است کلیه همکارانی که تقاضای عضویت جدید، تغییر عضویت و یا انصراف از عضویت در صندوق بیمه مازاد را دارند حداکثر تا تاریخ 1/7/1394 در خواست های خود را با تکمیل فرم مربوطه به اداره کارگزینی تحویل نمایند. لازم به ذکر می باشد با توجه به محدودیت زمانی ارسال مدارک به سازمان مرکزی تاریخ مذکور قابل تمدید نمی باشد

دانلود فرمهای مربوط به بیمه مازاد