کارکرد حوزه کارگزینی هیات علمی

  • دانشیاری آقای دکتر نجفی جیلانی با اخذ کل آرا

  • ثبت اطلاعات اعضای هیات علمی در سامانه sahem

  • ثبت کسر موظفی در طرح تعاون دانشگاه آزاد اسلامی

  • اعلام آغاز دریافت درخواست اعضای هیات علمی واحد برای وام 60 میلیونی تفاهم نامه دانشگاه با بانک ملی

  • دستورالعمل باز خرید سنوات خدمت اعضای هیات علمی